מכתב מברוך-מרדכי קרמרז אל בנו דוד כנעני

kramarz_letter_from_siedlce_img

קישור למכתב המלא (קובץ PDF)


מכתב שכתב ברוך-מרדכי קרמרז' אל בנו דוד, לאחר שדוד עלה לארץ.

בעז"ה יום א' לסדר כבד את אביך ואת אמך ז' ימים לקודש מנחם אב שנת ישראל ינצח לפק' שעדליץ ובנה עירנו אמן.

לכבוד בני הצעיר דוד מנחם שליט"א:

הנה מכתבך הראשון וגם השני בשותפות עם אחיך יעקב הישיגנו לנכון וגם התמונה שלך בעת העבודה בלול השיגנו. ונהניתי מאד ממכתבך מה שאתה רוצה שאכתוב לך קצת דברים טובים שלי.

כי בזה אני רואה שאתה ב"ה מקושר קצת בתורה. וכבר אמר הפסוק אבות "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" ובשעה שקריתי את המכתב שלך עם התמונה וראיתי שאתה עומד בעבודה שלך כל כך ברעיון עמוק, אמרתי לעצמי בדרך הלצה הפסוק של הסדרה פ' שמיני "זאת התורה לעוף (?)"! רצה לומר אפילו אדם שעוסק בעבודת הערץ (הארץ?) יש לו גם כן חשק לתורה. וקבלתי בעצמי תיכף לקבץ קצת דברים טובים ליכתוב לך בכל פעם אילו גרגרים. כניראה מה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניק. וחוץ מזה מוטל עלי מצוות עשה מן התורה ושיננתם לבניך.

אבל ביום שהשגתי את מכתבך הראשון נסעה המשרתת העומדת בחנותי וגם היא מכינה ארוחת צהריים בביתי על שני שבועות על מושבה של השומר הצעיר והשבוע העזרה חזרה לביתי. אבל ביום ה' לסדר דברים נסעה אמך על עשרה ימים לפינסונאט אחורי עיר לוקאוו. 350 ליום כי החום אצלנו הוא חזק ואמך הוכרחה לנוח קצת. ואני בעיתו ובזמנו אקרא "איכה ישבה בדד", בדד ממש. וממש אין לי כוח ובעיתון למה ליכתוב. כי זה ידוע לך שדברים טובים ויקרים צריכים רעיון זך. וכל היום אני עומד בחנותי, ובלילה אני עייף. כי כבר ..עומד בשעה 4 בבוקר לילך לבית המדרש ללמוד משניות. כי זה חלקי מכל עמלי. כי כל אדם מחוייב ליתן להשי"ת (להשם יתברך, א.ש.) מעשר … ומאותיו היינו למשל במעת לעת יש כ"ד שעות. צריך כל אדם על כל פנים ליתן חלק להש"ית אחד מעשר, היינו שני שעות… י"ד חלגים (מינוטין) מיוחד להש' לתורה ועבודה. הגם דבשעת הדחק יכולין להצטרף השני שעות עם הכ"ד חלקים מכל … רוצה לומר עשרים חלקים מתפילת שחרית. עשרה מתפילת מנחה… הנהנין למשל שהכל- בורא פרי העץ….

בורא נפשתי וכדומה… זה המן בשעת הדחק… צריך כל אדם לצמצם במילותיו את מעשיו. בבת אחת שהוא נתינה חשובה ודווקא בלימוד התורה. למשל אינו דומה הנותן .. לעני הגם שהוא נותן צדקה אבל אצל העני הוא רק חיי שעה לקנות לחם לסעודה אחת. אבל הנותן נתינה חשובה שהעני יכול… זה הרבה. וכן הדבר אצל מעשר מימיו ומשעותיו התפילה נקרא בדברי חז"ל חיי שעה אבל לימוד התורה הוא חיי עולם, ודי לחכימא ברמיזא. אבל אקווה להשית' שמהיום והלאה ארחיב את גבולי בכל פעם יותר ואכתוב לך בכל פעם יותר ויותר. ויקויים בנו מה שאמר שלמה המלך ע"ה "הוכח לחכם ויאהבך". בפרט שכעת הולך ללילות טובות רצה לומר לחמישה עשר באב שהלילות הולכים ומאריכין בכל פעם יותר. וצריכין להוסיף בלימוד כל לילה. וגם הולך לרח' (ראש חודש, א.ש.) אלול חודש האחרון משנה שעברה וצריך כל אדם לעשות חשבון (בילאנס) מכל השנה. ובעת החשבון אראה לגנוב מכל יום איזו שעה קטנה עבורך. ואולי אזכה למאמר שלמה המלך ע"ה "חכם בנו ושמח לך וישמח לבו גם אני". וכדי לקיים את המשנה דפרקי אבות "אל תאמר לכשאתפנה אשנה שמא לא תתפנה". אכתוב לך כעת דברים ערבים וטובים לשומעיהם.

אבל אבקשך מאוד שתראה להבין את הדבר. ואם לא תבין בפעם הראשונה כל כך, תקרא עוד הפעם כל תיבה בנחת עד שתבין את המכתב על בוריו. וזה החלי בעז"ה, עניין תפילין הכתוב בתורה בזה הלשון "וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך" צריך להבין. כי זה ידוע לך שתפילין של יד צריך להניח על הקיבורת. מקום גובה הבשר אחר (העלונדויגין) שהוא נגד הלב. אבל לא חס ושלום על היד ממש… על פס ידו המחובר עם האצבעות. וקשה. מפני מה אמרה תורה "וקשרתם לאות על ידיך" דמשמע על פס יש ממש, ולא כתבה בפירוש על מקום גובה הבשר: וכן על תפילין דראש. זה גם כן ידוע לך. כי התפילין שראש צריכין להניח בין עיניו ממש. דומה כאילו לא הניח תפילין כלל. ומברך ברכה לבטלה. וקשה גם כן. מפני מה אמרה תורה "והיו לטוטפות בין עיניך" דמשמע בין עיניו ולא כתבה בפירוש על הראש מקום המוח. ובוודאי כוונה גדולה כיוונה התורה בזה וצריכין להבין!!!

ואתרץ לך על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. קודם הנחת התפילין אומרים "וציוונו להניח תפילין על היד שהיא נגד הלב לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו ית"ש (יתברך שמו, א.ש.). אם כן הנחת תפילין של יד מרמז בזה מה שהיא נגד הלב. והלב חודש . שצריך אדם לחשוב רק מחשבות טובות. ולא חס ושלום מחשבות רעות וזרות. אבל הש"י רצה שיהי אחר המחשבה טובה גם כן מעשה, רצה לומר שהאדם יעשה בפועל מה שחשב לטובה. למשל, אם חשב אדם מחשבה טובה ליתן צדקה לעני הגון או לעמוד בהשכמה ללמוד תורה, אינו יוצא במחשבה לבד. רק צריך לעשות בפועל. היינו שצריך ליתן לעני מה שחשב וצריך לעמוד בהשכמה ללמוד כמו שחשב. הגם שמחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשה. היינו אם חשב אדם לעשות מצווה …אבל גילה להיות אחר כך מחשבה טובה מעשה בפועל. וזה ידוע לכל כי הלב חושב וכלו מעשה היינו הידיים גומרין.

ועכשיו אנו רואין בולט כוונות התורה מה שאמרה התורה בתפילין של יד דווקא בזה הלשון "וקשרתם לאות על ידיך", לרמז בזה הגם שהשי"ת רצה גם כן שיהי אחר המחשבה טובה גם כן מעשה טובה וזה "על ידך", שיהי כלי המעשה היינו הידיים בומרין המעשה הטובה: ובזה הרעיון גם כן מתורץ את הלשון תפילין דראש. "והיו לטוטפות בין עיניך", שזה ידוע דשני עיניים שיש לכל אדם הם נקראים עיני בשר… גשמיות. והן הן הראשונים לכל דבר עבירה כמו שאמרו חז"ל העין רואה והלב חומד. וכלי המעשה הינו הידיים אבל יש לכל אדם גם כן עיני שכליות. רצה לומר עיני רוחניות והן במוח על הראש נגד בין עיני הבשר ממש במקום הנחת תפילין של ראש. והש"ית רצה שיהיו עיני הבשר מקושר בקשר חזק עם עיני השכליות. ומשום זה כתבה התורה "והיו לטוטפות בין עיניך". הגם דבאמת מקום הנחת תפילין דראש היא על המוח מקום עיני השכליוץ. אבל…כל אדם חושב את כל זה בכל יום בעת הנחת התפילין, ולא רק במחשבה לבד רק עם מעשה. ואז יקויים בנו הפסוק "וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך (רצה לומר הערביים וכל שונאי ישראל כהיטלר…).

בני יקירי דודטשא, אבקשך עוד הפעם לקרות את המכתב איזו פעמים כדי להבין את הדבר היטב. ובאם לא תבין כל כך אולי נראה המכתב הזה להמנהל או להמורה והם יבארו לך הכל. ואבקשך גם כן להצניע את המכתב הזה כדי שגם יעקב ובונם יוכלו לקרותו ביום שיש להם מנוחה כשבת ויו"ט. כי אני אין לי פנאי ליכתוב לכל אחד. וגם תכתוב לי אם הבנת את מכתבי בטוב אם אפשר שאכתוב לך בלשון המורגל אצלנו (זשארגאן) כדי שתבין יותר בקל. וכדי שלא להוציא הנייר חלק וגם אני יודע מכבר שיש לך ידועה. בחשבון אכתוב לך דבר נאה מהגאון מאוסטבולצא ז"ל. מה שאמר טעם נאה מפני מה התחיל התורה עם "ב" "בראשית" ולא התחיל עם סדר האלף בית עם "א" כמו "אנכי ד'"! אבל אקדים לך הקדמה קטנה. זה ידוע לך שהמספר 9 הוא חביב מאד בישראל… "אמת" עולה 9 כיצד (א=1 מ=4 ת=4 ???) ס"ה 9 במספר קטן בו ה… אין נחשב אבל להיפך "שקר" עולה למספר 6 גם כן במספר קטן כיצד (ש=3 ק=1 ר=2 סה"כ 6) ואמר הגאון הנ"ל משום כך התחיל התורה מ"ה", כי אז עולה … כל ג' אותיות למספר 9 מספר "אמת" להראות שכל התורה היא אמת. כיצד! ב-ג-ד עולה 9, ה-ו-ז עולה 18 גם כן מספר 9 כי מספר 1 עם מספר 8 היא סה"כ 9. ח-ט-י עולה 27 גם כן מספר 9, וכן וכן וכן עד סוף האלף בית, ר-ש-ת עולה 9 במספר קטן. אבל אם התורה יתחיל עם "א" אז א-ב-ג עולה 6 מספר "שקר", ד-ה-ו עולה 15 גם כן מספר 6 וכן וכן עד סוף אלף בית כולם במספר שקר והתורה רצה שיהי כולם במספר אמת. דברי פו חכם חן:

עכשיו די. ואיה במכתב השני אחר השגת מכתבך אכתוב לך כהנה וכהנה. כתוב לי גם כן מכתב באותיות עבריות ואני מניח בזה המכתב מכתב לבני יעקב זשארבן ול… שתחיה תיכף להימסר לו אולי היא בכפר חסידים או בחיפה. אמך אינה כותבת לך פ"ש מפני שאינה בביתה ואי"ה תיכף בבואה לשלום בוודאי תכתוב לך מכתב ביידיש. אביך … ומצפה לרוות ממך נחת כאוות נפשו ונפשך ולשמוע מכולכם בשט' ברוך מרדכי קרמרש פ"ש להמנהל.. מפני מה אין כותבין לי שום דבר ממך אמור להם משמי שאני מבקש מאוד להניח בתוך מכתבך מכתב עבורי עם התעודות שלך מכל השנה ולטובה גדולה ייחשב הנ"ל.