Parties and Youth Movements

M. Iudengloibn : Siedlce Leftist Labor Movement

מ’ יודנגלויבן: תנועת העבודה השמאלנית בשדלץ בשדלץ, כמו בערים רבות אחרות בפולין, לא היתה תעשייה. מעט הפועלים שעבדו בעיר התרכזו בעיקר במפעלי העור והתפירה, ובכל-זאת,

Read More »